ДОГОВІР № ___ / _______

м. Київ

“___” _________ 201__ p.

Приватне мале підприємство “Діал інформаційна система”, надалі “Виконавець”, в особі Директора Шумейко Андрія Олександровича, що діє на підставі повноважень наданих йому Статутом,, з однієї сторони, та _______________________________________ , надалі “Замовник”, в особі _________________________________________ , з іншої сторони, надалі разом названі як “Сторони”, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ЗМІСТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає а Виконавець приймає на себе зобов’язання виконувати роботи по обслуговуванню та підтриманню у робочому стані комп’ютерної мережної інфраструктури Замовника, а останній в свою чергу зобов’язується сплачувати вартість такого обслуговування, в обсягах та на умовах, викладених в цьому договорі.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець в межах зобов’язань, які він прийняв на себе за цим договором, виконує для Замовника наступні види робіт:
2.1.1. підтримує у робочому стані локальну обчислювальну мережу (надалі “ЛОМ”), Замовника на кабелі типу “кручена пара ” в типології “зірка”;
2.1.2. забезпечує функціонування мережного середовища офісної ЛОМ Замовника на основі клієнт-серверної архітектури;
2.1.3. забезпечує функціонування в ЛОМ служби електронної пошти за протоколами РОРЗ(s), IMAP(s) та SMTP(s);
2.1.4. забезпечує функціонування сумісного доступу користувачів ЛОМ до мережі Інтернет за протоколом HTTP(S) з використанням існуючого підключення до Інтернет сервіс-провайдера;
2.1.5. підтримує функціонування режиму друку в мережі для всіх принтерів, підключених до ЛОМ;
2.1.6. підтримує функціонування набору системного та прикладного офісного програмного забезпечення (надалі “ПЗ”), в об’ємі його штатних функцій, для кожного комп’ютера підключеного до ЛОМ.
2.2. Виконавець зобов’язується, у встановлений розділом 5 цього Договору термін, готувати та подавати до Замовника акти про виконані роботи.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Для виконання умов цього договору Замовник приймає на себе такі зобов’язання:
3.1.1. надавати можливість безперешкодного доступу до об’єктів комп’ютерної мережної інфраструктури розташованих в його приміщеннях;
3.1.2. розглядати та підписувати акти про виконані роботи у термін передбачений розділом 5 цього Договору;
3.1.3. своєчасно здійснювати платежі передбачені умовами цього Договору.

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Виконання робіт передбачених пунктом 2.1. цього Договору здійснюються Виконавцем на території Замовника, віддалено – за допомогою засобів адміністрування та на вимогу Замовника (оперативне усунення неполадок) впродовж робочого дня.
4.2. Здійснення Виконавцем планової частини робіт, має відбуватися в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) та в робочі години (з 09:00 до 18:00).
4.3. Усунення неполадок апаратної частини комплексу (шляхом заміни непрацюючих частин/компонентів), здійснюється у разі надання Замовником необхідних для цього комплектуючих або надання Виконавцю необхідних коштів на їх придбання.
4.4. Повний набір системного та прикладного офісного програмного забезпечення, у вигляді дистриб’юторів (на будь яких носіях інформації) надаються Замовником.
4.5. У разі виникнення необхідності у розширенні або зміні базового складу системного або прикладного програмного забезпечення комплексу Замовника, Виконавець за дорученням Замовника, може придбати нові ліцензійні версії програмного забезпечення (ПЗ) або апаратні компоненти в порядку передбаченому пунктом 6.2. цього Договору.
4.6 За бажанням Замовника Виконавець може надавати ряд додаткових послуг: встановлення нових мережних робочих місць, поставка додаткового мережного та комп’ютерного обладнання, поставка та заміна витратних матеріалів, організація навчання персоналу тощо.
4.7. Оплата за додаткові послуги виконується шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно до рахунків-фактур останнього.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ АКТІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. По завершенні робіт за кожний календарний місяць, сторони підписують акт виконаних робіт, станом на останній робочий день поточного місяця. При цьому, включенню в згадані акти підлягають тільки ті роботи, термін виконання яких вичерпується звітним місяцем.
5.2. Будь-який акт про виконані роботи має бути подано Виконавцем до Замовника в перший робочий день місяця, що слідує за звітним. Такий акт має бути розглянуто і підписано Замовником впродовж одного робочого дня від дати його отримання.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1 Замовник за цим Договором оплачує Виконавцю абонентську плату, місячний розмір якої складає ____ (____________________________) грн. __ коп., в тому числі ПДВ _____ (_____________________________) грн. 00 коп., шляхом перерахування зазначених грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця в термін не пізніше 25 числа поточного місяця.
6.2. Кошти необхідні для купівлі комплектуючих, витратних матеріалів та програмного забезпечення, у відповідності до положень пунктів 4.3. та 4.5. цього Договору, мають перераховуватись на розрахунковий рахунок Виконавця після надання останнім Замовнику відповідного рахунку.

7. ВІПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або незадовільне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.

8. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН

8.1. Суперечки Сторін з приводу виконання умов цього договору, тлумачення або застосування його положень вирішуються шляхом переговорів.
8.2. При недосягненні згоди така суперечка за ініціативою однієї із Сторін підлягає розгляду у Господарському суді м. Києва.
8.3. Цей договір керується та тлумачиться нормами матеріального та процесуального права України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Жодна із Сторін цього договору без письмової згоди на то іншої Сторони не має права повністю або частково передавати свої обов’язки по договору або іншим чином уступати свої права по цьому договору іншим юридичним та/або фізичним особам.
9.2. Будь-яке повідомлення Сторін з приводу виконання умов цього договору оформлюється українською мовою та надсилається факсом, рекомендованим листом або подається особисто в письмовому вигляді за адресами, вказаними цьому договорі.
Якщо під час дії цього договору будь-яке з його положень з будь-якої причини стане незаконним або іншим чином недійсним і це не впливатиме на чинність договору в цілому, Сторони негайно розпочнуть переговори та замінять таке незаконне або недійсне положення договору таким чином, щоб зміненим воно максимально відповідало початковим намірам Сторін з приводу питання про яке йдеться.

10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Сторонам заборонено використовувати як під час дії цього договору так і впродовж одного календарного року після припинення його дії незалежно від підстав такого припинення, для власної вигоди або в інтересах інших осіб будь-яку інформацію, що визначена умовами цього договору як конфіденційна.
10.2. Для цілей цього договору конфіденційною визнається будь-яка інформація про роботи, методи, дослідження, знання, ідеї, матеріали тощо, пов’язані з діяльністю будь-якої з Сторін по реалізації положень договору, а також інша інформація, що стала відомою одній із Сторін про іншу Сторону під час реалізації положень цього договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” ______________ 201___ року.
11.2. Термін дії цього договору автоматично продовжується на кожний наступний квартал за умови, що жодна із Сторін не попередила іншу про припинення дії цього Договору.
11.3. Дія цього договору може бути припинена достроково з ініціативи однієї із Сторін з письмовим попередженням про таке припинення іншої Сторони за тридцять календарних днів.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Будь-які зміни та доповнення до положень цього договору вносяться за згодою Сторін та оформлюються письмово додатками до договору.
12.2. Цей договір складено українською мовою на двох аркушах, в двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони, при цьому кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

_______________________ / ____________ /
М.П.

Виконавець:

“Діал інформаційна система”, ПМП
ЄДРПОУ 20596510
Україна, 08720, Київська область, Обухівський район, місто Українка, пр-т Дніпровський, 12/62
тел. (044) 467 70 14
р/р 26000107912 в “Райффайзен Банк Аваль” міста Києва МФО 380805
Номер платника ПДВ 205965110168
Номер свідоцтва платника ПДВ 13964192

_______________________ / Шумейко А.О. /
М.П.